DỊCH VỤ LƯU TRỮ WEB (WEB HOSTING)

DỊCH VỤ LƯU TRỮ WEB (WEB HOSTING)
Windows Hosting
Cấu hình: 
• ASP 3.0/ASP.NET 1.1/2.x/3.x/4.x
• PHP, Zend optimizer , MySQL
• MS Access/MS SQL Server 2005/2008
• ASP Email, ASP Upload, ASP Jpg, JMail
• POP3/SMTP/Webmail
• FTP, HTTP File Manager
• Microsoft FrontPage 2000 Server Extentions
• 99.9% Server uptime
• 24/7/365 Email & Helpdesk support
• Weekly Backup

Thông Tin

Cá Nhân

Cá Nhân ++

Bán Chuyên Nghiệp

Chuyên Nghiệp

Doanh Nghiệp

Thương Mại Điện Tử

Không giới hạn

Dung lượng

2 GB

3 GB

5 GB

7 GB

15 GB

20 GB

Băng thông

50 GB

Email POP3/webmail

Subdomain

ASP.NET 2.0 / 4.0 / PHP

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

MS SQL Server

1

1

2

3

4

5

Park/Addon Domain

∞ / 1

∞ / 1

∞ / 2

∞ / 3

∞ / 6

∞ / 8

Chi phí / tháng

73.000

88.000

140.000

190.000

380.000

490.000

550.000

Chi phí / năm

876.000

1.056.000

1.680.000

2.280.000

4.560.000

5.880.000

6.600.000

∞: Không giới hạn
Đăng ký và thanh toán tối thiểu trong 1 năm, có thể đăng ký và thanh toán nhiều năm liên tục.
Giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%

Kích hoạt trong vòng 1 giờ tính từ khi xác nhận thanh toán.

Linux Hosting
Cấu hình:
• PHP 5.x, Zend optimizer
• MySQL 5.x
• Protected Directories
• POP3/SMTP/IMAP/Webmail
• FTP, HTTP File Manager
• FrontPage Extensions
• 24/7/365 Email & Helpdesk support
• 99.9% Server uptime
• Joomla, PHPBB, OS Commerce,...
• Weekly Backup

Thông Tin

Cá Nhân

Cá Nhân ++

Bán Chuyên Nghiệp

Chuyên Nghiệp

Doanh Nghiệp

Thương Mại Điện Tử

Không giới hạn

Dung lượng

2 GB

3 GB

5 GB

7 GB

15 GB

20GB

Băng thông

50 GB

Email POP3/webmail

Subdomain

PHP5, PHP7 , GD2

þ

þ

þ

þ

þ

þ

þ

MySQL

1

3

6

9

15

20

Park/Addon  Domain

∞ / 1

∞ / 1

∞ / 2

∞ / 3

∞ / 6

∞ / 8

Chi phí / tháng

55.000

75.000

120.000

160.000

320.000

450.000

550.000

Chi phí / năm

660.000

900.000

1.440.000

1.920.000

3.840.000

5.400.000

6.600.000

∞: Không giới hạn
Đăng ký và thanh toán tối thiểu trong 1 năm, có thể đăng ký và thanh toán nhiều năm liên tục.
Giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%
Kích hoạt trong vòng 1 giờ tính từ khi xác nhận thanh toán.

Tham khảo: Hosting là gì?


Mr. Huy
CEO
Ms. Nhi
Consultant
Ms. Hạnh
Consultant