Phiếu Đăng Ký Dịch Vụ

Ngày: 20/04/2024
Tên chủ thể (Cá nhân/công ty) (*)
Số CCCD / MST (*)
Email chính (*)
Email phụ
Họ và tên người đại diện (*)
Số CMND / CCCD người đại diện (*)
Điện thoại di động (*)
Điện thoại cố định
Ngày sinh (*)
Địa chỉ (*)
Mã bảo vệ (*)
Captcha

Danh sách dịch vụ

Nội dung ghi chú
Người tiếp nhận (*)
Dịch vụ
Tên miền
Ngày đăng ký
Số năm đăng ký