TẬP HUẤN PHẦN MỀM QUẢN LÝ THÔNG TIN LƯU TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA CHO CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

TẬP HUẤN PHẦN MỀM QUẢN LÝ THÔNG TIN LƯU TRÚ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA CHO CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
Mr. Huy
CEO
Ms. Nhi
Consultant
Ms. Hạnh
Consultant