CVM (Credit Value maXimizer)

Khách hàng: CVX, Sydney, Australia

 - Hệ thống quản lý rủi ro tài chính, đánh giá đầu tư theo các công thức tài chính chuyên biệt, vẽ biểu đồ, báo cáo theo thời gian, dự án đầu tư cho từng khách hàng.
 - Ứng dụng ASP.NET trên nền .NET Framework 2.0, SQL Server 2005, Crystal Report for Web Application, DotNETCharting.
 - Hệ thống được phân quyền theo chức năng và nhóm người dùng.
 - Hệ thống được “module hóa” theo các chức năng như module đánh giá, module phân tích, module khách hàng, module dịch vụ…30 Lượt xem

Các dự án khác

Website TravelMarket.com.vn

Website TravelMarket.com.vn

Website TravelMarket.com.vn

Website Công ty Nội Thất Ngọc Nga

Website Công ty Nội Thất Ngọc Nga

Website Công ty Nội Thất Ngọc Nga

Maritime Hotel & Spa Website

Maritime Hotel & Spa Website

Maritime Hotel & Spa Website

Website Tristar Hotel

Website Tristar Hotel

Website Tristar Hotel