CVM (Credit Value maXimizer)

CVM (Credit Value maXimizer)

Khách hàng: CVX, Sydney, Australia

 - Hệ thống quản lý rủi ro tài chính, đánh giá đầu tư theo các công thức tài chính chuyên biệt, vẽ biểu đồ, báo cáo theo thời gian, dự án đầu tư cho từng khách hàng.
 - Ứng dụng ASP.NET trên nền .NET Framework 2.0, SQL Server 2005, Crystal Report for Web Application, DotNETCharting.
 - Hệ thống được phân quyền theo chức năng và nhóm người dùng.
 - Hệ thống được “module hóa” theo các chức năng như module đánh giá, module phân tích, module khách hàng, module dịch vụ…73 Lượt xem

Các dự án khác

Website Trường Mầm non Bé Ngoan

Website Trường Mầm non Bé Ngoan

Website Trường Mầm non Bé Ngoan