Dự án iCareMD

Khách hàng: Nathan, Houston, USA

 - Hệ thống quản lý hồ sơ y tế và lịch hẹn của phòng khám y tế theo chuẩn của Bộ Y Tế Hoa Kỳ.
 - Ứng dụng ASP.NET trên nền .NET Frame work 2.0, SQL Server 2005
 - Hệ thống gồm hai phần: trang giao diện người dung (front-end), trang quản trị (back-end) có phân quyền người dùng theo chức năng và nhóm.


37 Lượt xem

Các dự án khác

Website TravelMarket.com.vn

Website TravelMarket.com.vn

Website TravelMarket.com.vn

Website Công ty Nội Thất Ngọc Nga

Website Công ty Nội Thất Ngọc Nga

Website Công ty Nội Thất Ngọc Nga

Maritime Hotel & Spa Website

Maritime Hotel & Spa Website

Maritime Hotel & Spa Website

Website Tristar Hotel

Website Tristar Hotel

Website Tristar Hotel