Dự án iCareMD

Khách hàng: Nathan, Houston, USA

 - Hệ thống quản lý hồ sơ y tế và lịch hẹn của phòng khám y tế theo chuẩn của Bộ Y Tế Hoa Kỳ.
 - Ứng dụng ASP.NET trên nền .NET Frame work 2.0, SQL Server 2005
 - Hệ thống gồm hai phần: trang giao diện người dung (front-end), trang quản trị (back-end) có phân quyền người dùng theo chức năng và nhóm.


77 Lượt xem

Các dự án khác

Website Trường Mầm non Bé Ngoan

Website Trường Mầm non Bé Ngoan

Website Trường Mầm non Bé Ngoan