Hệ thống quản lý quảng cáo

Khách hàng: CityMail Ltd., Sydney, Australia

 - Hệ thống quản lý doanh nghiệp chuyên quảng cáo qua thư, bao gồm các chức năng, quản lý khách hàng, quản lý, theo dõi các yêu cầu gửi thư quảng cáo theo thời gian, địa chỉ, khu vực (thành phố, quận, đường).
 - Thực hiện việc trích lọc danh sách địa chỉ nhận thư theo các tiêu chí mà khách hàng yêu cầu từ cơ sở dữ liệu của trên 1 triệu địa chỉ. In địa chỉ lên bao thư, sticker. In báo cáo và in hóa đơn cho từng hợp đồng phát thư.
 - Ứng dụng ASP.NET trên nền .NET Framework 2.0, SQL Server 2005, Crystal Report for Web Application.
Hệ thống được phân quyền theo chức năng và nhóm người dùng.


1.170 Lượt xem

Các dự án khác

Phần mềm quản lý kinh doanh dự án bất động sản

Phần mềm quản lý kinh doanh dự án bất động sản

Phần mềm quản lý kinh doanh dự án bất động sản

Phần mềm Quản lý Cấp giấy chứng nhận khuyết tật

Phần mềm Quản lý Cấp giấy chứng nhận khuyết tật

Phần mềm Quản lý Cấp giấy chứng nhận khuyết tật

Phần mềm Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh

Phần mềm Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh

Phần mềm Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh

Phần mềm Quản lý cơ sở dự liệu thị trường lao động

Phần mềm Quản lý cơ sở dự liệu thị trường lao động

Phần mềm Quản lý cơ sở dự liệu thị trường lao động