Overall management software company APE Malaysia

Overall management software company APE Malaysia

Hệ thống phần mềm ERP quản lý tổng thể các bộ phận bán hàng và sản xuất của công ty chuyên sản xuất ống đồng cho in ấn.
Môi trường hoạt động: web, internet
Công nghệ phát triển: Hệ thống được lập trình và phát triển bằng công nghệ Microsoft ASP.NET trên nền tảng .NET Framework 3.5.
Hệ thống cơ sở dữ liệu: MS SQL Server 2008
Ngôn ngữ lập trình: C #, JavaScript, jQuery, HTML5

Form đăng nhậpForm Danh sáchForm chi tiết


2.623 Lượt xem

Các dự án khác

Phần mềm quản lý kinh doanh dự án bất động sản

Phần mềm quản lý kinh doanh dự án bất động sản

Phần mềm quản lý kinh doanh dự án bất động sản

Phần mềm Quản lý Cấp giấy chứng nhận khuyết tật

Phần mềm Quản lý Cấp giấy chứng nhận khuyết tật

Phần mềm Quản lý Cấp giấy chứng nhận khuyết tật

Phần mềm Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh

Phần mềm Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh

Phần mềm Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh

Hệ thống quản lý quảng cáo

Hệ thống quản lý quảng cáo

Hệ thống quản lý quảng cáo