Phần mềm Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh

Phần mềm Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh

Ứng dụng Windows trên nền Microsof .NET Framework 3.5 và SQL Server 2005 Express.
Hệ thống quản lý việc chi trả tiền trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại tỉnh Quãng Ngãi. Đối tượng sử dụng hệ thống là các chuyên viên của Phòng LĐ-TB&XH thuộc các thành phố và huyện trong tỉnh. Hệ thống hỗ trợ dữ liệu lớn, hỗ trợ trích nhập dữ liệu ra các tập tin XML, Excel, hỗ trợ in ấn quyết định, in ấn danh sách và nhiều báo biểu.

Màn hình chính:Form danh sách:Form hồ sơ:Xuất báo cáo:


2.089 Lượt xem

Các dự án khác

Phần mềm quản lý kinh doanh dự án bất động sản

Phần mềm quản lý kinh doanh dự án bất động sản

Phần mềm quản lý kinh doanh dự án bất động sản

Overall management software company APE Malaysia

Overall management software company APE Malaysia

Overall management software company APE Malaysia

Phần mềm Quản lý Cấp giấy chứng nhận khuyết tật

Phần mềm Quản lý Cấp giấy chứng nhận khuyết tật

Phần mềm Quản lý Cấp giấy chứng nhận khuyết tật

Phần mềm quản lý tổng thể công ty APE Vietnam

Phần mềm quản lý tổng thể công ty APE Vietnam

Phần mềm quản lý tổng thể công ty APE Vietnam