SweetTimeSheet 2012

Hệ thống quản lý giờ làm, ngày nghỉ phép và chấm công. Trong phiên bản 1.0 hệ thống tập trung vào đối tượng sử dụng là khối văn phòng các công ty, tổ chức.
Hệ thống được phát triển trên nền web với kỹ thuật ASP.NET Ajax, sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Server 2005 nhờ vậy mà hệ thống rất hữu ích cho các công ty, xí nghiệp, tổ chức có nhiều văn phòng, đơn vị ở nhiều nơi khác nhau. Với hệ thống chạy trên web, dữ liệu được tập trung, tất cả nhân viên đều có thể sử dụng hệ thống ở mọi nơi bằng trình duyệt web, không phải cài đặt nhiều lần.

Form login.Form chấm công.Form hiển thị bảng chấm công.


1.426 Lượt xem

Các dự án khác

Phần mềm quản lý kinh doanh dự án bất động sản

Phần mềm quản lý kinh doanh dự án bất động sản

Phần mềm quản lý kinh doanh dự án bất động sản

Phần mềm Quản lý Cấp giấy chứng nhận khuyết tật

Phần mềm Quản lý Cấp giấy chứng nhận khuyết tật

Phần mềm Quản lý Cấp giấy chứng nhận khuyết tật

Phần mềm Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh

Phần mềm Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh

Phần mềm Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh

Hệ thống quản lý quảng cáo

Hệ thống quản lý quảng cáo

Hệ thống quản lý quảng cáo