Phần mềm Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh

Phần mềm Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh
Ứng dụng Windows trên nền Microsof .NET Framework 3.5 và SQL Server 2005 Express.
Hệ thống quản lý việc chi trả tiền trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại tỉnh Quãng Ngãi. Đối tượng sử dụng hệ thống là các chuyên viên của Phòng LĐ-TB&XH thuộc các thành phố và huyện trong tỉnh. Hệ thống hỗ trợ dữ liệu lớn, hỗ trợ trích nhập dữ liệu ra các tập tin XML, Excel, hỗ trợ in ấn quyết định, in ấn danh sách và nhiều báo biểu.

Màn hình chính:Form danh sách:Form hồ sơ:Xuất báo cáo:


Thời gian triển khai:
2012
Khách hàng:
Phòng Bảo Trợ Xã Hội, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quãng Ngãi
Xem website
Mr. Huy
CEO
Ms. Nhi
Consultant
Ms. Hạnh
Consultant