Phần mềm Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội
Phần mềm Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội

Phần mềm Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội

10.052 Lượt xem

 1. Mô tả tổng quan về hệ thống:
  1. Đối tượng sử dụng:
   1. Phòng Bảo trợ xã hội thuộc Sở LĐTBXH các tỉnh, thành.
   2. Phòng LĐTBXH các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.
 2. Công nghệ phát triển: Hệ thống được lập trình và phát triển trên nền tảng Microsoft .NET Framework 3.5
 3. Hệ cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server 2005. Đảm bảo lưu trữ và truy xuất tốt trên 100.000 mẫu tin với tốc độ nhanh.
 4. Ngôn ngữ lập trình: C#
 5. Môi trường vận hành: Máy vi tính văn phòng có cấu hình bộ nhớ tối thiểu còn dư 1GB, chạy tốt hệ điều hành Microsoft Windows XP Service Pack 2  được cài đặt “Microsoft .NET Framework 3.5 Runtime Environment”.
 6. Khả năng tích hợp:  Phần mềm có khả năng tích hợp hoặc mở rộng thêm chức năng khi có nhu cầu.
 7. Phù hợp với các quy định, nghị định và thông tư về quản lý các đối tượng bảo trợ xã hội.
 8. Tính thực dụng:
 • Phần mềm đã được triển khai thành công tại Phòng Bảo trợ xã hội, Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa và các Phòng LĐTBXH tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vào tháng 12 năm 2012.
 • Phần mềm đã được triển khai thành công tại Phòng Bảo trợ xã hội, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ngãi và các Phòng LĐTBXH tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vào tháng 10 năm 2013.
 • Quản lý các đối tượng bảo trợ xã hội  với yêu cầu tin học hóa tác nghiệp quản lý đối tượng bảo trợ xã hội (quản lý hồ sơ đối tượng bảo trợ xã hội, quản lý chi trả hàng tháng, mai táng phí, báo cáo thống kê theo cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh) theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP và các quy định hiện hành.
Các hạng mục chức năng chính

STT

Hạng mục

1

Thiết lập và cấu hình hệ thống:

- Đăng nhập hệ thống;

- Quản lý người sử dụng: tên, mật khẩu, thay đổi mật khẩu,..;

- Cấu hình các thông số của hệ thống;

- Thoát hệ thống.

2

Quản lý dữ liệu:

- Lưu trữ dữ liệu

- Nhận dữ liệu từ cấp dưới chuyển lên: cấp xã chuyển lên cấp huyện, cấp huyện chuyển lên cấp tỉnh (gộp dữ liệu).

- Chuyển dữ liệu từ cấp trên xuống cấp dưới: cấp tỉnh chuyển xuống cấp huyện, cấp huyện chuyển xuống cấp xã (tách dữ liệu)

- Tạo bản sao lưu dữ liệu dự phòng.

3

Quản lý các danh mục của hệ thống: Cập nhật, tạo mới, thêm/bớt, điều chỉnh,..

- Danh mục nhóm loại đối tượng

- Mức chuẩn

- Danh mục theo hệ số

- Danh mục hành chính (xã, huyện)

- Danh mục quan hệ

- Danh mục dân tộc

4

Quản lý và cập nhập thông tin đối tượng

- Nhập hồ sơ mới: nhập hồ sơ cá nhân mới, in quyết định trợ cấp hàng tháng, quyết định trợ cấp một lần, giấy giới thiệu chuyển đi, phiếu cá nhân,…

- Điều chỉnh hồ sơ: Cập nhật điều chỉnh hồ sơ cá nhân khi có thay đổi, in các quyết định điều chỉnh trợ cấp, quyết định thay đổi trợ cấp, quyết định tạm dừng trợ cấp, quyết định thôi trợ cấp, giấy giới thiệu chuyển đi, phiếu cá nhân,…

- Xóa hồ sơ, chuyển lưu trữ hồ sơ.

- ….

5

Tra cứu, tìm kiếm truy vấn thông tin cá nhân:

- Tra cứu tìm kiếm theo mã số đối tượng

- Tra cứu tìm kiếm theo họ tên đối tượng

- Tra cứu tìm kiếm theo thân nhân đối tượng

- Tra cứu tìm kiếm theo địa chỉ đối tượng

- Tra cứu tìm kiếm theo chứng minh nhân dân

- Tra cứu tìm kiếm theo nhiều tiêu chí

- …

6

Kết xuất các loại danh sách theo yêu cầu quản lý:

- Sổ quản lý đối tượng bảo trợ xã hội theo đơn vị cấp xã

- Danh sách chi trả trợ cấp hàng tháng theo đơn vị cấp xã

- Danh sách đối tượng phân theo từng nhóm loại đối tượng (9 nhóm loại) theo đơn vị cấp xã

- Danh sách đối tượng phân theo hệ số (7 hệ số) theo đơn vị cấp xã

- Danh sách đối tượng phân theo dân tộc

- Danh sách đối tượng phân theo thời gian hưởng

- Danh sách đối tượng chuyển đi

- Danh sách đối tượng chuyển đến

- Danh sách đối tượng thôi hưởng

- ….

7

Báo cáo tổng hợp số liệu:

- Báo cáo chi tiết các loại đối tượng trợ cấp và hệ số trợ cấp (tên đối tượng, hệ số trợ cấp…)

- Báo cáo kết quả chi trả cấp xã

+ Đầu vào: từ tháng/năm … đến tháng/năm; chọn 1 xã

+ Đầu ra: tổng đối tượng trợ cấp, tổng kinh phí đã chi trả…

- Báo cáo kết quả chi trả cấp huyện

+ Đầu vào: từ tháng/năm … đến tháng/năm; chọn 1 huyện

 + Đầu ra: tổng đối tượng trợ cấp trên toàn huyện, tổng kinh phí đã chi trả toàn huyện…

- Báo cáo kết quả chi trả cấp tỉnh

+ Đầu vào: từ tháng/năm … đến tháng/năm;

 + Đầu ra: tổng đối tượng trợ cấp trên toàn tỉnh, tổng kinh phí đã chi trả toàn tỉnh…

- Báo cáo tổng hợp các đối tượng hưởng trợ cấp cấp xã

+ Đầu vào: chọn tháng/năm (lấy ngày cuối tháng); chọn 1 xã

+ Đầu ra: tên chi tiết đối tượng, hệ số, tổng số lượng…

- Báo cáo tổng hợp các đối tượng hưởng trợ cấp cấp huyện

+ Đầu vào: chọn tháng/năm (lấy ngày cuối tháng); chọn 1 huyện

+ Đầu ra: tên chi tiết đối tượng, hệ số, tổng số lượng toàn huyện…

- Báo cáo tổng hợp các đối tượng hưởng trợ cấp cấp tỉnh

+ Đầu vào: chọn tháng/năm (lấy ngày cuối tháng);

+ Đầu ra: tên chi tiết đối tượng, hệ số, tổng số lượng toàn tỉnh…

- Báo cáo tổng hợp tăng giảm đối tượng trong kỳ cấp xã

+ Đầu vào: Từ ngày … đến ngày; chọn 1 xã

+ Đầu ra: tên chi tiết đối tượng, số lượng đầu kỳ, SL tăng trong kỳ, Sl giảm trong kỳ, SL cuối kỳ

- Báo cáo tổng hợp tăng giảm đối tượng trong kỳ cấp huyện

+ Đầu vào: Từ ngày … đến ngày; chọn 1 huyện

+ Đầu ra: tên chi tiết đối tượng, số lượng đầu kỳ, SL tăng trong kỳ, Sl giảm trong kỳ, SL cuối kỳ

- Báo cáo tổng hợp tăng giảm đối tượng trong kỳ cấp tỉnh

+ Đầu vào: Từ ngày … đến ngày;

+ Đầu ra: tên chi tiết đối tượng, số lượng đầu kỳ, SL tăng trong kỳ, Sl giảm trong kỳ, SL cuối kỳ

- Báo cáo danh sách chi tiền hàng tháng cấp xã

+ Đầu vào: chọn tháng/năm, chọn 1 xã

+ Đầu ra: họ tên, địa chỉ, tiền trợ cấp trong tháng, tiền truy lĩnh trong tháng…

- Báo cáo danh sách quản lý đối tượng cấp xã

+ Đầu vào: chọn từ ngày… đến ngày, chọn 1 xã

+ Đầu ra: họ tên, địa chỉ, số quyết định, ngày quyết định, tình hình biến động (Chết, chuyển nơi khác, chuyển nhóm đối tượng, khác)

- Báo cáo danh sách chi trả mai táng phí cấp xã

+ Đầu vào: chọn từ ngày… đến ngày, chọn 1 xã

+ Đầu ra: họ tên, địa chỉ, số quyết định, ngày quyết định


Hình chụp giao diện một số chức năng của phần mềm:

Đăng nhập vào hệ thống với cấu hình kết nối


Khả năng tra cứu hồ sơ nhanh chóng


Form nhập hồ sơ thân thiện, dễ sử dụng


Hồ sơ trợ cấp mai táng


Hỗ trợ ra các quyết định theo mẫu (có thể điều chỉnh/cập nhập mẫu)


Hỗ trợ nhập hồ sơ cũ từ file Excel


Lập danh sách chi trả tiền trợ cấp xã hội hàng tháng


Chức năng kiểm tra các điều kiện thay đổi trợ cấp


Hỗ trợ lập sở quản lý đối tượng bảo trợ xã hội thường xuyên tại cộng đồng


Hỗ trợ nhiều mẫu biêu báo cáo


Tổng hợp tăng giảm đối tượng trong kỳ theo các cấp huyện, tỉnh


Tổng hợp kinh phí trợ cấp theo các cấp xã, huyện


Chức năng phân quyền người dùng linh động


Xem lịch sử hoạt động của hệ thống


Hỗ trợ tùy chỉnh các danh mục địa phương


Tùy chỉnh các loại đối tượng

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Công ty cổ phần SweetSoft
Địa chỉ: Ô 10 Tầng 12A - Tòa nhà VCN Tower, 02 Tố Hữu, khu đô thị VCN, P.Phước Hải, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: +84.58.3704199
Hotline: 0903500600 
Email: info@sweetsoft.vn

Bộ phận hỗ trợ kỹ thuật
Địa chỉ: Ô 10 Tầng 12A - Tòa nhà VCN Tower, 02 Tố Hữu, khu đô thị VCN, P.Phước Hải, Tp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: +84.58.656 7900
Email: hotro@sweetsoft.vn

Nội dung khác

Dịch vụ thiết kế Zalo Mini App - Hỗ trợ kinh doanh hiệu quả
Dịch vụ thiết kế Zalo Mini App - Hỗ trợ kinh doanh hiệu quả

Zalo Mini App là các ứng dụng nhỏ được thiết kế theo yêu cầu riêng của Doanh nghiệp và chạy trực tiếp trong Zalo.

270

Quy trình xử lý yêu cầu dịch vụ
Quy trình xử lý yêu cầu dịch vụ

Với mục đích là nhằm thỏa mãn khách hàng bằng cách giúp họ nhanh chóng đạt được kết quả hiệu quả thông qua những giải pháp tối ưu và tiết kiệm chi...

3.917

Quy trình sản xuất và gia công phần mềm
Quy trình sản xuất và gia công phần mềm

Cũng như mọi ngành sản xuất khác, qui trình là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng đem lại sự thành công cho các nhà sản xuất phần mềm, nó giúp...

21.586

Gia công phần mềm
Gia công phần mềm

Gia công phần mềm là niềm hứng khởi của chúng tôi! Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ gia công phần mềm theo mô hình trong và ngoài...

4.935