Viện nghiên cứu và nuôi trồng thủy sản 3
Thời gian triển khai
2020
Khách hàng
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo, hợp tác quốc tế, tư vấn dịch vụ về bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản; nuôi trồng, khai thác thủy sản; chế biến thủy sản thuộc các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Một số hình ảnh website Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản

Trang chủ


Trang bài viết

Các dự án khác

WEBSITE MÚA RỐI NƯỚC NHA TRANG

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ HKL

TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI KHÁNH HÒA

Sở công thương Khánh Hòa – Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại

WEBSITE HỘI TIN HỌC TỈNH KHÁNH HÒA

Hội Tin Học tỉnh Khánh Hòa

HIỆP HỘI DU LỊCH KHÁNH HÒA

Hiệp hội du lịch Khánh Hòa

Thông tin liên hệ